Taksa notarialna

Za przygotowane czynności, Notariusz pobiera opłaty notarialne, powszechnie zwane taksą notarialną. Maksymalna wysokość tych opłat uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Rozporządzenie to nie określa konkretnych kwot za poszczególne czynności, a jedynie wskazuje maksymalną wysokość opłat, które mogą zostać pobrane przez Notariusza za przygotowanie i dokonanie czynności. W przypadku większości spraw, wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości przedmiotu dokonywanej czynności i wynosi maksymalnie:

 

1) 100 zł - gdy wartość przedmiotu czynności stanowi kwotę nie większa niż 3000 zł,

2) 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł - gdy wartość przedmiotu czynności stanowi kwotę powyżej 3000 zł, ale nie przekracza kwoty 10.000 zł,

3) 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł - gdy wartość przedmiotu czynności stanowi kwotę powyżej 10.000 zł, ale nie przekracza kwoty 30.000 zł,

4) 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł - gdy wartość przedmiotu czynności stanowi kwotę powyżej 30.000 zł, ale nie przekracza kwoty 60.000 zł,

5) 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 z - gdy wartość przedmiotu czynności stanowi kwotę powyżej 60.000 zł,
     ale nie przekracza kwoty 1.000.000 zł,

6) 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł - gdy wartość przedmiotu czynności stanowi kwotę powyżej 1.000.000 zł,
     ale nie przekracza kwoty 2.000.000 zł, 

7) 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł - gdy wartość przedmiotu czynności stanowi kwotę powyżej 2.000.000 zł.

 

Za niektóre z czynności, rozporządzenie przewiduje natomiast stałą maksymalną wysokość taksy notarialnej, która nie jest uzależniona od wartości przedmiotu. Dotyczy to czynności takich jak umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, różnego rodzaju protokoły, akty poświadczenia dziedziczenia czy czynności dokonywanych poza siedzibą kancelarii albo w dni wolne od pracy.

 

W przypadku gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia Notariusza, to zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Procedura ta odnosi się także odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia Notariusza.

 

W celu zapoznania się z orientacyjnymi kosztami czynności notarialnych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Kancelarią.

Skontaktuj się: 91 488 26 16

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami wypełniając krótki formularz.

hCaptcha